Đá mà trong veo như ngọc

Hợp Mộc – Hoả – Kim

 

Đá mà trong veo như ngọc-min
Đá mà trong veo như ngọc-min

Trả lời