Các vị Phật độ 12 con giáp là ai?

Phật Quan Âm nghìn mắt
(Các vị Phật độ 12 con giáp là ai?) Mộng này tan theo bóng phật, trả lại người áo cà sa. Vì sao độ ta không độ nàng… Các vị Phật có độ trì, phù trợ cho 12 con giáp không? Sự thật là các vị Phật dành sự quan…

 

 

 

Menu