Sự đối xứng mang lại tính cân bằng

Sự đối xứng mang lại tính cân bằng-min
Sự đối xứng mang lại tính cân bằng-min

Trả lời